Följ med på bron

för ett möte mellan österländsk och västerländsk kunskap!

 

Face Reading

Vårt ansikte har drygt 40 muskler som styr vår ansiktsmimik. Alla dessa ansiktsmuskler har nära koppling till vårt känsloliv och reagerar omedvetet och sekundsnabbt på känslor som uppstår i oss.Vi är alla födda med en intuitiv förmåga att tolka ansiktsuttryck hos en annan människa men vi gör det mestadels på en omedveten nivå. Genom att lära sig vilka muskler som korresponderar till olika känslor kan vi lära oss att medvetet tolka en människas känsloyttringar utan att några ord behöver sägas. Genom träning kan vi också lära oss att uppfatta dessa sekundsnabba förändringar i ansiktet. Ansiktsuttrycken är universella oavsett vilken kultur eller världshörn man har sitt ursprung från. Skillnaden är att vi med ord beskriver känslor på olika sätt i olika kulturer.

ansiktstydning_oraI västvärlden bevisades detta universella genom Charles Darwin´s forskning i slutet av 1800-talet och sedan genom Paul Ekman, professor i psykologi, som upprepat mycket av Darwins forskning under 60-talet och fram till nutid. Båda dessa forskare har kunnat kartlägga hur nära sammankopplat vårt känsloliv är med ansiktsmusklernas rörelser. Rörelsen i ansiktsmusklerna sker under bråkdelen av en sekund. Paul Ekman har sedan 60-talet kartlagt mikrouttrycken i ansiktet och har skrivit ett tiotal böcker om ämnet.

I Kina har en kartläggning av ansiktets muskelrörelser kopplat till känslor pågått sedan flera tusen år tillbaka. Man studerade och kartlade ansiktets mimik och även de linjer i ansiktet som uppstår vid muskelrörelserna. Om vi ofta eller i längre perioder befinner oss i ett specifikt känslotillstånd bildas så småningom en bestående linje i huden på grund av spänningar i en specifik ansiktsmuskel. Eftersom linjerna har manifesterats i huden kan ansiktstolkaren läsa av hur känslotillståndet har varit lång tid tillbaka. Känslor som vi går runt med utan att bearbeta eller att lära oss att hantera på ett konstruktivt vis hämmar så småningom vår förmåga att komma framåt i våra liv.

ansiktstydning_pennaGenom vetskapen om vilka känslor dessa linjer bildas av kan vi utläsa våra medvetna och omedvetna känslo- och beteendemönster. Vi ges genom denna medvetenhet då även möjligheten att kunna förändra vårt sätt att reagera, tänka och handla. När hämmande känslor frigörs slutar motsvarande ansiktsmuskler att upprepa sina spontana rörelser och linjen i huden kommer att mattas ut och ibland nästan helt försvinna. Även själva strukturen i ansiktet kan förändras under tid när känslolivet förändras. Långvarig spänning i ansiktsmusklerna leder till kraftigare muskler. Musklerna fäster i ansiktets benstruktur och ibland byggs då även benvävnad på som resultat av ökad muskelbelastning.

Man kan säga att kinesisk ansiktstydning är psykologin i den kinesiska medicinen. Rent kulturellt pratade man i gamla tider inte om känslor i den kinesiska läkekonsten men man var väl medveten om hur känslolivet påverkade det kroppsliga måendet. Man pratade istället om själsliga tillstånd som påverkade oss fysiskt i livets olika faser. Genom detta diagnostiska verktyg kunde man då också behandla både kropp och själ med de tekniker som ingår i den kinesiska medicinen. I dag finns det en stor mängd litteratur inom kinesisk medicin som behandlar våra känslor. Denna utveckling beror till stor del på att den kinesiska medicinen idag utövas också i hela västvärlden där det psykologiska måendet är en naturlig och viktig del i behandlingen.

Inom face reading ingår också att avläsa tecken på fysisk ohälsa vilket går att avläsa i hudfärg och andra markeringar i ansiktets olika delar. För antikens läkare var konsten att tyda ansikten under lång tid, vid sidan av plus- och tungdiagnostik, en mycket viktig diagnosmetod inom den kinesiska läkekonsten. Läkaren var man av tradition och en man fick inte beröra en kvinnlig patient. På mottagningen hade läkaren i stället en staty som den kvinnliga patienten fick peka på och förklara var hon hade sina besvär. Eftersom pekandet på statyn endast visade i vilket område problemet satt i var läkaren tvungen att använda andra diagnosmetoder än palpering för att kunna fastställa vilka organ och vilken vävnad som var involverade i problemet. Läkaren kunde genom att studera ansiktets färgskiftningar, markeringar, svullnader och insjunkna områden ge en bedömning av det aktuella fysiska hälsotillståndet.

Kunskapen att kunna tolka tecken i ansikten användes inom flera områden och inte bara inom medicinen. Man använde dels kunskapen inom affärslivet för att göra bedömning av affärsmässig kapacitet och man använde kunskapen för att se om två människor var kompatibla för en framtid med varandra att bilda familj. Men detta var ingen allmän kunskap som vem som helst fick lära sig. Den fördes i muntlig tradition vidare i slutna släktled från far till son och det blev allt färre som behärskade detta diagnostiska redskap.

Lillian Pearl Bridges, som är bosatt i USA, räknas idag som den världsledande experten i kinesisk face reading. Lillian har sitt ursprung från ett av de få släktled som har burit fram kunskapen i generationer. Som femåring började hon undervisas av sin mormor Mary Chen Lowe som i sin tur hade fått lära sig konsten av sin far. Att en kvinna fick lära sig face reading var mycket ovanligt men hennes far gjorde ett undantag och lärde ut konsten till alla sina barn, både till Mary Chen Lowe och hennes bröder. Med sin akademiska grund som professor i orientalisk medicin och PhD i psykologi har Lillian under 30 års tid ägnat sig åt att tolka de antika texterna och dokumenterat all den muntliga information som i många generationer har förts vidare i hennes egna släktled. I sin forskning har hon fört samman gammal muntlig tradition från kina med modern västerländsk psykologi och fysiologi. Genom sin bok Face Reading In Chinese Medicine och genom sina föreläsningar och workshops runt om i världen låter hon kunskapen leva vidare till kommande generationer.

Jag har studerat för Lillian Pearl Bridges sedan 2006 och under 2013 fördjupade jag mina kunskaper i ämnet genom studier på Master Face Reading Progam vid Lotus Institute, USA. Jag är numera också assisterande lärare vid hennes internationella utbildningsprogram.

De tjänster jag erbjuder i Face Reading är privata konsultationer, föreläsningar, utbildningar för terapeuter samt workshops för organisationer och personalgrupper.

 

 

Klicka på respektive flik här under för mer information.

Privat konsultation Face Reading

Står du i ett vägskäl? Vill du veta om du använder dig av din fulla potential? Har du reaktionsmönster du inte förstår? Ditt ansikte berättar kanske saker du inte är medveten om själv eller så ger det dig bekräftelse på egenskaper du anat men inte riktigt vågat tro på. Är du orolig för ditt allmänna hälsotillstånd? När du kommer för att få en face reading går det till så att jag ställer en del frågor och medan vi samtalar läser jag av ditt ansikte.  Jag berättar för dig om de förmågor, erfarenheter och möjligheter som ditt ansikte visar. Färgskiftningar och markeringar i ditt ansikte kan berätta mycket om hur dina inre organ arbetar. Genom att avläsa dessa tecken kan du vinna värdefull kunskap om ditt aktuella hälsotillstånd. Av den information ditt ansikte ger kan jag ge dig råd i hur du skulle kunna förändra din livsföring och dina matvanor för att optimera din hälsa. Välkommen att boka tid!

Kostnad 1300 kr inkl moms

 

Var rädd om din bokade tid!

Vid förhinder ska tiden avbokas senast 1 vecka före. Ej avbokad tid debiteras i sin helhet

 

 

Föreläsning Face Reading Föreläsningar för personalgrupper, organisationer och föreningar

Vill ni ha en annorlunda personaldag på arbetsplatsen? Är ni en grupp terapeuter som behöver ny inspiration? Är ni en förening som anordnar intressanta föreläsningar för allmänheten? Jag skräddarsyr föreläsningar i Face Reading som passar era behov. Ni kan själv bestämma om ni vill ha en föreläsning på en timme eller flera timmar. Även grupper av privatpersoner kan boka en föreläsning. Projektor anpassade till mindre lokaler finns, men ni ansvarar för att filmduk och whiteboard alternativt blädderblock finns på plats.

Prisuppgift för dessa föreläsningar – kontakta mig för offert.

 

Paketerbjudande föreläsning + privata konsultationer på din ort

Är du privatperson som önskar arrangera föreläsning och privata konsultationer på din ort? Paketet består av en 90 minuters föreläsning i face reading samt privata konsultationer i anslutning till föreläsningen. Vill du arrangera ett besök på din ort är du välkommen att kontakta mig så tar jag fram en offert: info@neosoma.se Tel: 0702-516165

 

Grundkurs i Face Reading

Innehållet i denna kurs bygger främst på den kunskap som undervisas av den världsledande auktoriteten inom kinesisk face reading –Professor Lillian Pearl Bridges, USA

KURSLEDARE: Master Face Reader Eva-Marie Janelo. Verksam inom österländsk medicin sedan 1994. Utbildad av Lillian Pearl Bridges vid Lotus Institute Inc, USA

Alla som på något sätt möter människor i sitt arbete har stor nytta av kunskaperna som förmedlas under denna kurs. Exempel på sådana yrkesgrupper är kroppsterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, HR ansvarig och chefer.

Kursen kräver inga förkunskaper. När kurs administreras av extern arrangör kan det dock ibland krävas specifika krav på förkunskap anpassade till specifik yrkesgrupp.

 

ansiktstydning_manDAG 1 – PSYKE OCH KÄNSLOR

Innehåll: Dag 1 ger direkta verktyg för att i första hand förbättra förståelsen av dig själv. Men också hur du på ett bättre sätt kan möta dina kollegor, kunder och potentiella samarbetspartners genom att kunna läsa av vad deras ansikten berättar.

Ansiktets form, dominanta drag samt linjer och rynkor berättar hur du fungerar som människa mentalt och emotionellt, vilka erfarenheter du har med dig i din historia, samt vilka möjligheter du har i framtiden om du får tillgång till din fulla potential och väljer att utveckla dig mot denna medvetet.

Linjer och rynkor i ansiktet uppstår genom att våra känslor orsakar omedvetna, upprepade rörelser i våra ansiktsmuskler. Dessa rörelser manifesteras så småningom i en linje som finns där även när vi inte är i den känslan. Genom medvetenhet om våra känslor kan vi förändra vårt sätt att reagera, tänka och handla. När hämmande känslor medvetandegörs och medvetet bearbetas förändras de emotionellt kopplade ansiktsmusklernas rörelser och linjer kommer att mattas ut och ibland helt försvinna.

DAG 2 – DEN FYSISKA HÄLSAN

Innehåll: Dag 2 inriktas på hur man kan avläsa tecken av medicinska obalanser i ansiktet. Inom traditionell kinesisk medicin har ansiktsdiagnostik använts i flera tusen år. Ansiktet är uppdelat i zoner som kan berätta om det aktuella hälsotillståndet. Färgskiftningar, markeringar och skuggor berättar om hur våra inre organ arbetar.
Vi kommer att gå igenom samtliga zoner i ansiktet och vilka organ som är kopplade till dessa specifika zoner.

Tecken på obalans i våra inre organ går att avläsa många år innan sjukdom uppstår. Genom att uppmärksamma pågående processer i de inre organen ges här verktyg att på ett tidigt stadie kunna uppmärksamma obalans i de inre organen som senare skulle kunna utvecklas till sjukdom.

Dag 1 kan genomföras separat men dag 2 kräver förkunskaper från dag 1

Prisuppgift för denna kurs – kontakta mig för offert.

 

Klient som berättar om sin egen erfarenhet och nytta av privat konsultation face reading

Lyssna här

Lillian Pearl Bridges om Face Reading

 

Eva-Marie och Lillian Pearl Bridges

LillianochEva-Marie